οριστικη διαγραφη
εξουσιοδοτηση δου
εξουσιοδοτηση GDPR

Απόσυρση ή Οριστική Διαγραφή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Ιδιώτες

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.

• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).

• Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη (εάν είναι αλλοδαπός, το διαβατήριο του και η άδεια διαμονής του).

• Στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας.

• Υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση προς την Ανακύκλωση Έδεσσας, για την ανάληψη όλης της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και απόσυρσης, συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα.

• Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την εφορία (μόνο στην περίπτωση απόσυρσης του οχήματος).

• Το Βιβλίο Μεταβολών οχήματος σε περίπτωση που πρόκειται για φορτηγό.

• Σε περίπτωση φορτηγού που υπάρχει προσωρινή ακινησία μας αρκεί η βεβαίωση ακινησίας από το Υπουργείο Μεταφορών / Εφορία.

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

• Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας

• Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας

• Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος

• Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος

• Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

• Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας

• Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος

• Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος

• Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος

• Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ειδικές Περιπτώσεις

• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το έντυπο, οι εξουσιοδοτήσεις και η φωτοτυπία ταυτότητας από τον κάθε ιδιοκτήτη χρειάζεται να τα προσκομίσετε ξεχωριστά.

• Σε περίπτωση που λείπει η μια πινακίδα, χρειάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία.

• Εάν το Ι.Χ έχει περάσει στην κατοχή σας από κληρονομιά πρέπει αφού έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς , να περάσει η άδεια στο όνομα των κληρονόμων.

© Ανακύκλωση Έδεσσας

Designed by PellaPro